Zásady ochrany osobných údajov

Informačné memorandum o ochrane osobných údajov Orthospine clinic a.s. (spracúvanie osobných údajov klientov/pacientov a iných osôb na poskytnutie zdravotnej starostlivosti, účtovné, marketingové a iné účely). Spoločnosť Orthospine clinic a.s., so sídlom Junácka 6, 831 04 Bratislava, IČO:542 050 18, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 7343/B (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“ alebo „Spoločnosť“) spracúva Vaše osobné údaje, a to na účely a na základe právnych základov ako je uvedené nižšie v tomto informačnom memorande. V tomto informačnom memorande nájdete aj podrobnejšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov ako aj informácie o Vašich právach ako dotknutej osoby, ktoré Vám prináležia v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ako „GDPR“). Naša Spoločnosť je Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov, to znamená, že naša Spoločnosť určuje účely a prostriedky spracúvania Vašich osobných údajov.

1. KONTAKTNÉ ÚDAJE NAŠEJ SPOLOČNOSTI

  • Obchodné meno: Orthospine clinic a.s.
  • Adresa: Junácka 6, 831 04 Bratislava
  • Zodpovedná osoba: Mgr. Lenka Ivančevič
  • Email: ivancevic@orthospineclinic.sk
  • Telefonický kontakt: 0904 20 40 60

2. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME

3. ÚČELY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV (PREČO MÁME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE) A PRÁVNE ZÁKLADY NA ICH SPRACÚVANIE (NA ZÁKLADE ČOHO MÁME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE)

4. PRÍJEMCOVIA ALEBO KATEGÓRIE PRÍJEMCOV OSOBNÝCH ÚDAJOV

5. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

ÚČEL DOBA UCHOVÁVANIA

6. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETÍCH KRAJÍN

7. VAŠE PRÁVA AKO DOTKNUTEJ OSOBY V SÚVISLOSTI SO SPRACÚVANÍM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

8. PRÁVO KEDYKOĽVEK ODVOLAŤ SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

9. ZMENY V TOMTO INFORMAČNOM MEMORANDE

Objednajte sa

Ešte dnes

Bez problémov!
Prosím vyplňte svoje meno!
Bez problémov!
Prosím vyplňte svoje meno!
Bez problémov!
Prosím vyplňte svoje meno!
Bez problémov!
Prosím vyplňte svoje meno!
Najskôr musíte súhlasiť so spracovaním osobných údajov.
Bez problémov!